ರಾಜಗುರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಕೇರಿ

Jan 31 2020 BY ರಾಜಗುರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಕೇರಿ

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕನೆ ನಿನ್ನ ಜಗ ಸತತ ಸ್ಮರಿಸುತಿದೆ-ರಾಜಗುರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಕೇರಿ

ಪಂ ರಾಜಗುರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಕೇರಿ, ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವಂತ ಹೆಸರು. ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪಂಚಪೀಠಗಳು ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಜಂಗಮರು. ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ.

CURRENT FOCUSS

CURRENT MOVIE

CURRENT EVENT